WAXING SERVICES

Eyebrow Waxing.....................................................................$16
Lip Waxing...............................................................................$12
Chin Waxing............................................................................$25
Full Face Waxing..................................................................…$35
Underarm Waxing...............................................................…$35
Back Waxing............................................................................$75
Bikini Waxing...........................................................................$35
Brazilian Waxing..................................................................…$85