WAXING SERVICES

Eyebrow Waxing.....................................................................$15
Lip Waxing...............................................................................$10
Chin Waxing............................................................................$15
Full Face Waxing.....................................................................$40
Underarm Waxing..................................................................$20
Back Waxing............................................................................$75
Bikini Waxing...........................................................................$35
Brazilian Waxing.....................................................................$70